Українська страхова група

UIG
Гаряча лінія
0 800 500 349
Про компанію

Новини

16/10
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група»

Шановні пані та панове!
Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства
«Страхова компанія «Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)
 (місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)
повідомляє,

що 31.10.2019 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – позачергові Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів (Головний офіс ПАТ «СК «УСГ»).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачергових Загальних зборах відбудеться з 09.00 до 09.25 в день проведення позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення.
Початок позачергових Загальних зборів о 09.30.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових Загальних зборах - 25 жовтня 2019 року (станом на 24:00).
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а саме, на 16.10.2019 року) – 2 092 594 (два мільйони дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) штуки простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а саме, на 16.10.2019р.) – 2 092 594 (два мільйони дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) штуки простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати (призначити) лічильну комісію Зборів Акціонерів в наступному складі:
Голова лічильної комісії – пані Краснюк Оксана Володимирівна,
Член лічильної комісії – пані Мініна Ганна В’ячеславівна.».

2. Про обрання голови та секретаря Зборів Акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати голову та секретаря Зборів Акціонерів в наступному складі:
Голова Зборів Акціонерів – Нельга Павло Олександрович, Секретар Зборів Акціонерів – Дубляк Іванна Іванівна».

3. Про приєднання ТДВ СТДВ «Глобус» до Товариства.
Проект рішення:
Приєднати ТДВ СТДВ «Глобус» до Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/
Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.
Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 31.10.2019 року). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів (але в будь-якому разі не пізніше строку, визначеного законодавством). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів акціонери/їх законні представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден¬ного Загальних зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32, літ. А, 2 поверх, у робочі дні (робочий час з 10-00 години до 17-00 години).
З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери/їх законні представники можуть звертатися по тел. (044) 503-99-92 (вн. тел. 7535) або за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, Юридичний відділ (з понеділка по п’ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Товариства Дубляк Іванна Іванівна.

Від імені Наглядової ради
Голова Правління
ПАТ «СК «УСГ»                                                                                           П.О. Нельга